V2350b - hi-Z matching amplifier module [api® 500]...